Publisert den

Aktiv deltakelse og læring

I mine kurs, seminarer og undervisning har jeg siden høst 2014 benyttet et pedagogisk verktøy som heter One-minute-paper. Dette verktøyet er et lite spørreskjema med korte spørsmål som kursdeltakerne svarer på helt på slutten av en undervisningsøkt.

Blant de spørsmålene jeg stiller, er det fire spørsmål jeg mener kan si noe om aktiv deltakelse i økten (studentaktivitet) og læringseffekten av økten.

Data er samlet inn ved hjelp av et elektronisk spørreskjema (Google forms). Svarene er helt anonyme, og respondentene får informasjon om dette før de svarer. De blir også informert om at svarene kan bli brukt i forskningssammenheng. 

De aktuelle spørsmålene er:

  • Hva likte du best i dagens undervisningsøkt?
  • Hvor mye tid har du brukt til skolearbeid hjemme per uke siden siste undervisningsøkt?
  • Hvor mye vil du si at du har lært i dag? (dette spørsmålet ble inkludert først i september 2017)
  • Hvor aktivt deltok du i undervisningsøkten? (dette spørsmålet ble inkludert først i september 2017)

Svarene finner du oppsummert i figurene lenger ned i denne artikkelen.

Det første spørsmålet er et åpent spørsmål med fritekstsvar. Svarene er derfor oppsummert i et såkalt word-cloud, som forstørrer de ordene som gjentar seg mest.

Det andre spørsmålet representerer en ordinal variabel med fire kategorier: ingenting, mindre enn 1 time, mellom 1-3 timer og over 4 timer. Svarene er derfor oppsummert i et kakediagram som viser fordelingen mellom de ulike kategoriene.

Det tredje og fjerne spørsmålet representerer også ordinale variable som er formulert som en Likert-skala fra henholdsvis 1 («ingenting») til 5 («mye»), og 1 («passivt. gjorde ikke annet enn å sitte og høre på») til 5 («veldig aktivt. Gjorde oppgaver, stilte spørsmål/kommentarer, leste, skrev på chatten, tok notater, etc»).

Utvalget av respondenter består av kursdeltakere/studenter med følgende felles trekk:

  • Alder: 20 år eller eldre
  • Bosted: hele landet (mine kurs er stort sett desentraliserte og gjennomføres over videokonferanse)
  • Jobber som ledere eller er i en lederutdanning/kurs for å å bli ledere

Resultater

Du kan se en oppsummering av svarene i figurene under. Figurene er koblet til det spørreskjemaet som jeg benytter i praksis, slik at nye svar oppdaterer disse figurene «live». Resultatene du ser er derfor ikke analysert eller filtrert på noen måte. Du kan gjøre din egen analyse og trekke dine egne konklusjoner på det tidspunktet du leser denne artikkelen, ut fra svarene som foreligger da.

Antall svar (observasjoner) som er innsamlet på det tidspunktet du leser denne artikkelen finner du ved siden av «øye-ikonet». Antallet oppdateres fortløpende etter hvert som nye svar kommer inn.

Du kan filtrere svarene ut fra to variabler: 1) hvor mye respondentene opplever at de har lært i økten, og 2) hvor aktivt de opplever selv at de deltok i økten. Filtrene finner du øverst, rett over figurene.

Du kan for eksempel filtrere svarene for å se hva de som skårer høyest «hvor aktivt deltok du i undervisningsøkten» svarer på de andre spørsmålene.

Når en ser på de to nederste variabler, kan det være fristende å se noen sammenhenger. Men fordi to ting inntreffer samtidig, trenger det ikke være en årsak-virkning-sammenheng mellom dem. Samvariasjon mellom hvor aktivt kursdeltakerne deltok og hvor mye de har lært, betyr det ikke nødvendigvis at det er kausalitet (årsak-virkning) mellom dem.