Aktiv deltakelse og læring

I mine kurs, seminarer og undervisning har jeg siden høst 2014 benyttet et pedagogisk verktøy som heter One-minute-paper. Dette verktøyet er et lite spørreskjema med korte spørsmål som kursdeltakerne svarer på helt på slutten av en undervisningsøkt.

Blant de spørsmålene jeg stiller, er det fire spørsmål jeg mener kan si noe om aktiv deltakelse i økten (studentaktivitet) og læringseffekten av økten.

Data er samlet inn ved hjelp av et elektronisk spørreskjema (Google forms). Svarene er helt anonyme, og respondentene får informasjon om dette før de svarer. De blir også informert om at svarene kan bli brukt i forskningssammenheng. 

De aktuelle spørsmålene er:

 • Hva likte du best i dagens undervisningsøkt?
 • Hvor mye tid har du brukt til skolearbeid hjemme per uke siden siste undervisningsøkt?
 • Hvor mye vil du si at du har lært i dag? (dette spørsmålet ble inkludert først i september 2017)
 • Hvor aktivt deltok du i undervisningsøkten? (dette spørsmålet ble inkludert først i september 2017)

Svarene finner du oppsummert i figurene lenger ned i denne artikkelen.

Det første spørsmålet er et åpent spørsmål med fritekstsvar. Svarene er derfor oppsummert i et såkalt word-cloud, som forstørrer de ordene som gjentar seg mest.

Det andre spørsmålet representerer en ordinal variabel med fire kategorier: ingenting, mindre enn 1 time, mellom 1-3 timer og over 4 timer. Svarene er derfor oppsummert i et kakediagram som viser fordelingen mellom de ulike kategoriene.

Det tredje og fjerne spørsmålet representerer også ordinale variable som er formulert som en Likert-skala fra henholdsvis 1 («ingenting») til 5 («mye»), og 1 («passivt. gjorde ikke annet enn å sitte og høre på») til 5 («veldig aktivt. Gjorde oppgaver, stilte spørsmål/kommentarer, leste, skrev på chatten, tok notater, etc»).

Utvalget av respondenter består av kursdeltakere/studenter med følgende felles trekk:

 • Alder: 20 år eller eldre
 • Bosted: hele landet (mine kurs er stort sett desentraliserte og gjennomføres over videokonferanse)
 • Jobber som ledere eller er i en lederutdanning/kurs for å å bli ledere

Resultater

Per 29. november 2023 har jeg samlet inn 1651 svar. Du kan se en oppsummering av svarene i figurene under.

Hva liker studentene/kursdeltakerne best i øktene?

Jeg lager en ordsky (Word cloud) ut fra svarene på spørsmålet «Hva likte du best i dagens undervisningsøkt?» slik:

 1. Fjerner stoppord (vanlige ord som ‘og’, ‘i’, ‘er’, osv.) som vanligvis ikke bidrar til tematisk innhold.
 2. Genererer en ordsky basert på frekvensen av gjenværende ord.

Slik ser ordskyen ut:

De ordene som gjentar seg mest er «oppgaver», «diskusjon», «gruppearbeid» og «gjennomgang».

Jeg velger å tolke dette som et tegn på at læringsaktiviteter som involverer aktiv deltakelse er blant de foretrukne.

Bidrar aktiv deltakelse til økt læringseffekt?

For å se om dataene kan si noe om dette velger jeg å analysere sammenhengen mellom svarene på to av spørsmålene fra One-minute-paper:

 • «Hvor mye vil du si at du har lært i dag?»
 • «Hvor aktivt deltok du i undervisningsøkten?»

Jeg lager et klyngebasert søylediagram (clustered bar chart) ut fra svarene. Dette diagrammet vil vise gjennomsnittlig «læring» for hver «deltakelse»-kategori, noe som kan gjøre det lettere å se eventuelle trender eller mønstre i dataene grafisk.

Diagrammet viser gjennomsnittlig læringsscore for hvert nivå av deltakelse i undervisningsøkten. På x-aksen vises de ulike nivåene av deltakelse (fra 1 til 5), og på y-aksen er den gjennomsnittlige læringsscoren.

Dette diagrammet kan vise om det er en synlig tendens mellom hvor aktivt studenter deltar og hvor mye de føler at de har lært. Høyere søyler indikerer et høyere gjennomsnitt av oppfattet læring for det gitte deltakelsesnivået.

For deltakelsesnivåene 3-5 ser vi en økende gjennomsnittlig læring, noe som kan tyde på en viss sammenheng.

I tillegg til den grafiske fremstillingen kan vi lage en matematisk analyse av sammenhengen. Jeg tar utgangspunkt i en enkel korrelasjonsanalyse.

Korrelasjonskoeffisienten vil gi oss et mål på styrken og retningen av sammenhengen, mens p-verdi vil fortelle oss om sammenhengen er statistisk signifikant.

Den mest brukte korrelasjonskoeffisienten for slike tilfeller er Pearsons r, som måler graden av lineær sammenheng mellom to variabler. Verdier av r nær 1 eller -1 indikerer en sterk sammenheng, mens verdier nær 0 indikerer liten eller ingen sammenheng.

Korrelasjonskoeffisienten mellom «Hvor aktivt deltok du i undervisningsøkten?» og «Hvor mye vil du si at du har lært i dag?» er ca. 0.343. Dette indikerer en moderat positiv sammenheng mellom disse to variablene. Med andre ord, det ser ut til at økt aktiv deltakelse i undervisningsøkten er moderat korrelert med en økning i oppfattet læring.

P-verdien er svært lav (cirka ^-42), noe som tyder på at denne sammenhengen er statistisk signifikant. Med en så lav p-verdi kan vi være ganske sikre på at sammenhengen vi observerer i datasettet ikke skyldes tilfeldige variasjoner i dataene.

Sammenfattet tyder disse resultatene på at det er en moderat, statistisk signifikant sammenheng mellom studenters aktive deltakelse i undervisningsøkten og deres oppfattelse av hvor mye de har lært.

Det er viktig å merke seg at korrelasjon ikke innebærer årsakssammenheng (kausalitet) uansett, så videre undersøkelser vil være nødvendig for å fastslå om, og i hvilken grad, aktiv deltakelse fører til økt læring.