Hva er det strategiske, taktiske og operative nivå i en virksomhet? Hvilken del av ledelsen har ansvar for de ulike nivåer i et aksjeselskap?

Spørsmålet om hva som er strategisk, taktisk og operativt nivå i en virksomhet er et gammelt spørsmål i
organisasjonslitteraturen, som er blitt behandlet i mange strategibøker. Men som samtidig
dukker stadig opp i ulike sammenhenger.

Ackoff (1990:523-524) definerer strategi med utgangspunkt i blant annet hans egen definisjon
fra 1974 slik:

 1. ”En organisasjons strategi består av de beslutningene som er gjort av dens øverste myndighetsorgan og som berører organisasjonen som en helhet”
 2. ”Strategiske beslutninger setter langsiktige mål for organisasjonen som helhet, og formulerer retningslinjer og prinsipper som skal styre valg av virkemidler som skal benyttes til å nå de spesifiserte målsettingene”
 3. ”Strategiske beslutninger fokuserer på respons i forkant og etterkant av potensielle og aktuelle endringer i organisasjonens omgivelser som kan påvirke dens ytelse betraktelig.” (Min oversettelse)

Denne definisjonen omfatter hvem som formulerer strategien (øverste myndighet), hva som er
fokus for strategiformuleringen internt og eksternt (hele organisasjonen og omgivelsene),
tidsdimensjonen (langsiktig) og forholdet til valg av virkemidlene (kun retningslinjer/prinsipper for valget).

Ackoff definerer taktisk og operativt nivå med to dimensjoner: tid og fokusområde. Hvor
”taktiske beslutninger forholder seg til budsjettåret (fiscal year), eller det året
organisasjonens ytelse blir evaluert av eksterne aktører… og fokuset er … effektivitet”, mens operativt nivå defineres som ”beslutninger som forholder seg til den umiddelbare  fremtid…og har fokus på overlevelse” (Ackoff 1990:523, min oversettelse).

Vi kan da organisere disse definisjonene i en tabell slik:


Hvem har ansvaret for de ulike nivåene i en bedrift?

«For et aksjeselskap definerer aksjeloven fra 1997 hva ledelsen i en slik bedrift har ansvar for. Dette finner vi i lovens kapittel 6:”Selskapets ledelse”.
I § 6-12 fastsettes det at styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet. Dette inkluderer:

 • å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten
 • å fastsette planer og budsjetter, samt retningslinjer
 • å holde seg orientert om den økonomiske stillingen
 • å sørge for betryggende kontroll av virksomheten, regnskapet og formueforvaltningen
 • å iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre disse oppgavene

Her finner vi blant annet ord som planer, budsjetter, retningslinjer og undersøkelser. Dette er sentrale elementer i strategisk planleggingsarbeid.  Det står imidlertid ikke noe direkte om strategisk, taktisk eller operativt nivå i loven. Planer og budsjetter lages ofte for et kalenderår eller lenger. Dette stemmer med definisjonen av det taktiske og strategiske nivået. Loven er i tillegg tydelig på at det er daglig leder som har ansvaret for den daglige ledelsen; altså det operative nivået.

Ut fra dette kan vi konkludere med at loven gir ansvaret for den taktiske og strategiske planleggingen til styret, mens daglig leder ivaretar det operative nivået.
» (Villalobos Sanchez, 2016 s. 145)

KILDER:

 • Ackoff, Russel L. (1990) ”Strategy”. Systems practice , Vol. 3 No. 6 (internett).
  Tilgjengelig fra: http://www.kukshinov.name/lib/ackoff/articles/1990_strategy.pdf
  (lest 6.des.2014)
 • Villalobos Sanchez, Kioto (2016) Bedriftsledelse. Sandefjord, Læremiddelforlaget.