Lederskap og arbeidspsykologi

  1. List opp de 3 viktigste forholdene du mener skaper motivasjon på din egen arbeidsplass. Plasser forholdene i Maslows behovspyramide, og forklar om forholdene er indre eller ytre motivasjon.
  2. Hvilken motivasjonsfaktor og hvilken hygienefaktor i Herzbergs behovsteori mener du er viktigst blant ansatte i bedriften du jobber i?
  3. Tenk på din nærmeste leder eller en leder du har hatt tidligere. Hvilken av de lederstilene i modellen situasjonsbestemt ledelse mener du din leder brukte overfor deg som regel? Ville du ha brukt en annen lederstil? Hvorfor?