Kalkulasjon

Oppgave 1

Regnskapet til ditt firma viser følgende tall i en periode med normalt aktivitetsnivå:

Direkte materialkostnader, inkl svinn/kapp 260000
Innpris utfakturerte materialer 245280
Medgått tid i produksjonen (timer) 4000
Timelønn 180
Sosiale kostnader 288000
Indirekte faste kostnader 91400
Omsetning 1521200

Bedriften ønsker å bruke disse tallene fra regnskapet sitt for å beregne hvilke påslagsprosenter de skal bruke i sine kalkyler.

Bedriften er organisert som et ansvarlig selskap (ANS) og dere er to deltkakere («eiere») som ønsker at det skal tas hensyn til at hver av dere skal ha en kalkulatorisk eierlønn på kr 20 000 som tillegg til de indirekte faste kostnadene.

 1. Beregn tilleggssatsene/påslagsprosentene for svinn/kapp, sosiale kostnader, indirekte faste kostnader og fortjeneste.
 2. Bruk satsene du fant under a) og kalkuler selvkost, fortjeneste i kroner og prosent, salgspris inkl. 25 % mva. på et anbud når du får følgende opplysninger:
  • Beregnet materialforbruk: 16000
  • Beregnet tidsbruk: 350 timer
  • Timelønn: 180
  • Anbudspris ekskl mva: 188000
 3. Kalkuler deretter minimumskost, dekningsbidrag, dekningsgrad og salgspris inkl. mva på samme anbudet. Prisene er for øyeblikket svært presset og den aktuelle kunden fikk inn flere anbud som lå lavere i pris enn hva bedriften din hadde levert.

  • Hva er den laveste pris eks merverdiavgift firmaet kunne godtatt uten å gå direkte med tap? Begrunn svaret.
   Hvilke konsekvenser kan det få på lang sikt dersom firmaet aksepterer svært mange ordrer til “laveste pris” slik som i punktet over?

Oppgave 2

Du har drevet en bedrift med 12 ansatte i flere år. Fjorårets regnskap viser følgende tallmateriale:

Materialkostnader 4032000
Svinn 201600
Direkte lønnskostnader 5680000
Arbeidsgiveravgift 800880
Ferielønn 96106
Yrkesskadeforsikring 852000
Andre sosiale kostnader 535680
Faste kostnader 2592000
Salgsinntekt 17200000
 1. Beregn tilleggssatser bedriften kan benytte i sine produktkalkyler fremover for å innkalkulere svinn, sosiale kostnader og faste kostnader.
 2. Hvilken fortjenestemargin og dekningsgrad hadde bedriften du leder i fjor? Er disse nøkkeltallene tilfredstillende i din bransje?
 3. Du skal nå planlegge neste år, og bruker regnskapstallene og tilleggssatser som grunnlag for å utarbeide et driftsbudsjett. I tillegg har du gjort følgende vurderinger for neste år:
  • Materialkostnader forventes å øke med 10% på grunn av noe større aktivitet og økte materialpriser.
  • Svinn forventer du å holde på samme nivå som i fjor (forholdsmessig).
  • Bedriften forventer å kunne fakturerer ut totalt 52 800 timer.
  • Den gjennomsnittlige timelønna som skal brukes i kalkyler er på 110 kr
  • Sosiale kostnader forventes å være på samme nivå som i fjor (forholdsmessig).
  • Faste kostnader vil også være på samme nivå (forholdsmessig).
  • Bedriften kan budsjettere med en omsetning på 18,5 mill.
 4. Sett opp et driftsbudsjett etter selvkostprinsippet og finn ut hvilken fortjenestemargin bedriften kan forvente neste år.
 5. Sett opp et driftsbudsjett etter bidragsprinsippet og finn ut hvilken dekningsgrad bedriften forventer å oppnå.
 6. Gi din vurdering av fortjenestemarginen og dekningsgraden.

Oppgave 3

Beregn timepris bedriften Myrbostad Bygg & Anlegg AS (Org nr 913 140 230) bør tilby sine kunder basert på deres siste årsregnskap på www.proff.no. Bruk fremgangsmåten du finner fra s. 346 i kapittel 12 i boken Bedriftsledelse.