Investeringer

Oppgave 1

Tenk på et eksempel på konkret investering i en bedrift du kjenner (f.eks. ny firmabil).

  1. Lag en liste som viser alle forventede innbetalinger og utbetalinger hvert år som følge av investeringen. Bruk et regneark for å utarbeide listen.
  2. Hva blir summen av inn- og utbetalinger det enkelte år?

Oppgave 2

En bedrift i innredningsbransjen vurderer å anskaffe IKT-utstyr og programvare der kundene kan designe hvordan huset blir seende ut med ulike innredninger ved hjelp av AR-teknologi. Det er brukt kr 150 000 til markedsundersøkelser og kr 50 000 for befaring/demo hos aktuelle leverandører av denne typen teknologi. 

Undersøkelsene antyder økte årlige salgsinntekter på kr 1 100 000 uten merverdiavgift dersom investeringen gjennomføres. Av denne inntektsøkningen utgjør kr 440 000 økte netto innbetalinger etter at ulike driftskostnader som for eksempel materialforbruk, leie av programvare, husleie og strøm er fratrukket. IKT-utstyret vil koste kr 400 000. Programvaren vil koste kr 72 000. Levetiden vurderes til 5 år. Utrangeringsverdien er usikker på grunn av den raske teknologiutviklingen. 

Bemanningen økes med en medarbeider som skal betjene utstyret og holde dette ved like. Årslønn for den nyansatte er kr 500 000 inkludert feriepenger. Denne driftsposten er ikke medregent i tidligere nevnte driftskostnader. Arbeidsgiveravgiften utgjør 14.1 %. Andre sosiale kostnader utgjør 20 % av brutto lønn. Opplæringen vil koste kr 40 000.

Til reiseutgifter for å holde seg faglig oppdatert går det med kr 30 000 årlig.

  1. Velg kalkulasjonsrente for den typen investering. Begrunn valget.
  2. Hva blir prosjektets kontantstrøm?

  3. Finn netto nåverdi for prosjektet. Vurder lønnsomhet.
  4. Finn prosjektets internrente. Vurder lønnsomhet.

  5. Vurder usikkerhetsmomenter knyttet til investeringen. Hva vil de si for lønnsomheten?

Oppgave 3

Ta utgangspunkt i en bedrift i din bransje eller en bransje du kjenner til. Tenk på et typisk investeringsobjekt som er vanlig å anskaffe i bransjen (f.eks. arbeidsbil, maskiner, utstyr, etc). 

  1. Definer avkastningskravet til denne typen investering. Begrunn valget.
  2. Sett opp en realistisk og begrunnet kontantstrøm for investeringen i et regneark. Vurder om du skal bruke dagens kroneverdi eller løpende kroner gjennom hele kontantstrømmen.
  3. Vurder lønnsomheten av investeringen.